lunedì 11 febbraio 2013

Le poesie di zio-silen: "Intervista all'Onorevoli"

 Palazzo Montecitorio (Piazza del Parlamento). Retrofacciata in stile liberty fiorito, opera dell'Architetto palermitano Ernesto Basile (1857-1932).


Domenica 24 è giorno di Elezioni. Ai nostri Rappresentanti (sigh!!), che con spirito di servizio, per venti, trenta e talvolta quarant'anni,  si sono sacrificati per il  bene comune, auguro di tornare in Parlamento. Per i giovani ci sarà tempo, e che ca...!!

A tutti Loro dedico questi versi.


 Intervista all'Onorevoli

Salutu l'Onorevoli Manciorio
c'havi  trent'anni ch'è a Montecitorio.


"E' ura", ci abbannianu l'ingrati, "statti a to' casa!!"
Iddu, 'ntrobbitu, si nni futti, abbrazza e vasa
l'amici fedelissimi: 'u parrinu, 'a figghia 'i Michilinu,
'u Zù Cecè, 'a soggira 'i Turriddu, e poi Ciccinu
(ca porta voti e voti, e 'n canciu voli... nenti)
'ntisu, pì cugghiunàri, 'u "Malamenti".

- Vossia, Eccellentissima (sospira...),
è veru ca 'sta vota s'arritìra?


Mi vulìa ritirari, largu a 'sti picciuttazzi,
ma l'Italiani 'un vosiru e ficiru li pazzi:
canziarimi 'un si po', mi pari lariu,
mi tocca fari ancora 'u missionariu.


- 'U Paisi è arraggiatu, nn'havi chini 'i panari.
Li meriti nun mancanu, ma è certu d'acchianari?

Acchianu di sicuru: l'autri su' minchiuna,
cu chiddi jamu a cogghiri 'i muzzuna.
Vogghiu arricchìri a tutti (li cumpari?),
a mia nenti mi trasi... chi ci pari?
Ccà ci lassu li pinni, si fatica
cu spiritu 'i Vangelu (nun lu dica).

Chi cristianeddu bonu, senza pisu.
Onorevoli 'n terra e puru 'n Paradisu.

Versi e foto di Leo Sinzi/zio-silen

 Si ricorda che la violazione del diritto d'autore (copyright) è perseguibile legalmente.


Nessun commento: